Stanovy sdružení

Hlava 1: Název, zkratka a sídlo

 

Historická společnost Ancien Régime (dále jen sdružení), má své sídlo na adrese Polní 229, Velké přílepy 252 64 .

Do svého názvu si vzala jméno, jímž francouzská revoluce označovala období absolutní monarchie.

Zkratka: HS Ancien Régime

 

 

Hlava 2: Charakter sdružení

 

Sdružení je dobrovolnou organizací, založenou za jiným účelem, než je podnikání, v níž se sdružují dospělí zájemci o historii Evropy.

 

 

Hlava 3: Základní cíle sdružení

 

Seznámit širokou veřejnost s kulturou a všedním životem evropské společnosti od 2. poloviny  17. st. do začátku 19. století.

 

 

Hlava 4: Formy činnosti sdružení

 

a)Vyhledávání a shromažďování informací, pramenů a literatury a jejich následné zprostředkování veřejnosti pomocí vhodných forem publicistiky a propagace.

 

b)Svojí činností napomáhat mládeži rozvíjet její zájem o historii a kulturu novověké Evropy.

 

c)Seznamování široké veřejnosti se životem společnosti od 2. poloviny 17. st. do začátku 19. století formou krátkých rekonstrukcí na bázi tzv. „living history“ či reenacmentu.

 

 

Hlava 5: Členství ve sdružení

 

a)Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let se zájmem o evropskou novověkou historii. Osoba mladší 18 let se může stát členem sdružení pouze se souhlasem rodičů či zákonných zástupců.

 

b)Členství ve sdružení vzniká na základě řádně vyplněné přihlášky a písemného doporučení alespoň dvou členů sdružení. Pro přijetí se musí vyslovit nejméně 75% členů sdružení.

 

c)Člen sdružení má právo:

- volit vedoucí orgány sdružení (výbor) a být do těchto orgánů volen

- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení

- platit jako roční členské příspěvky vyšší částky, než stanoví usnesení členské schůze

- účastnit se akcí sdružení.

 

d)Člen sdružení má povinnost:

- dodržovat stanovy sdružení

- platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

 

Členové platí členské příspěvky za běžný rok vždy do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.

 

e)Členství ve sdružení zaniká:

- doručením písemného oznámení výboru sdružení o vystoupení člena ze sdružení z jeho vlastní vůle

- rozhodnutím členské schůze o vyloučení (k vyloučení je třeba stejný počet hlasů, jako k přijetí)

- nezaplacením členských příspěvků sdružení ve dvou po sobě následujících letech

- zánikem sdružení

- úmrtím

 

 

Hlava 6: Organizační uspořádání

 

a)Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně za účelem:

 

- schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov

- zvolit na dvouleté funkční období výbor sdružení případně jej odvolat. Výbor je statutární orgán, jehož jménem jednají: předseda, místopředseda, osoba zplnomocněná výborem.

- zvolit nejméně tříčlennou revizní komisi sdružení a předsedu revizní komise

- schválit zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období, kterou předkládá výbor sdružení

- schválit revizní zprávu, kterou předkládá předseda revizní komise sdružení

- určit koncepci činnosti sdružení a jeho cíle pro následující období

- stanovit výši členských příspěvků

- schválit rozpočet sdružení na příští období

- rozhodnout o vyloučení člena sdružení nebo o přijetí nového člena

- rozhodnout o zániku sdružení.

 

b)Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Členská schůze sdružení je schopna se usnášet minimálně při 60% přítomnosti členů sdružení.

 

c) Členy výboru, revizní komisi sdružení a jejího předsedu volí členská schůze. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů.

 

 

d)Činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze sdružení řídí její výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů ve výboru sdružení.

 

e)Jménem sdružení jedná předseda, případně výborem pověřený člen výboru nebo výborem zplnomocněný člen sdružení. Tyto osoby jednají samostatně a mají právo vydávat stanoviska a prohlášení sdružení, a to na základě projednání věci na členské schůzi nebo ve výboru sdružení. V hospodářských záležitostech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení.

 

f)V případě nepřítomnosti předsedy na zasedání výboru nebo členské schůzi, přecházejí jeho pravomoci a povinnosti na místopředsedu.

 

g)Hospodaření sdružení kontroluje revizní komise, která připravuje revizní zprávy a následně je předkládá na členské schůzi sdružení.

 

h)Výbor sdružení je povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce, pokud o to písemně požádá alespoň jedna pětina členů sdružení.

 

i)Členové sdružení, kteří nejsou přítomni hlasování, mohou hlasovat korespondenčně.

 

 

Hlava 7: Hospodaření sdružení

 

a)Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, účelově zaměřené granty, dotace, dary a příjmy z činnosti v souladu s cíli sdružení.

 

b)Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v hlavě 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v hlavě 4 těchto stanov.

 

c)Návrh rozpočtu sdružení připravuje výbor (vedení) sdružení a schvaluje členská schůze. Běžné hospodaření řídí pokladník, který je za toto hospodaření zodpovědný. Za revizi hospodaření odpovídá předseda revizní komise sdružení.

 

 

Hlava 8: Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

 

Majetek sdružení se rozdělí rovným dílem mezi všechny členy sdružení.

Vyhledávání

Kontakt

44eme Bataillon de flottille Historická společnost
Ancien Regime o. s.
Polní 229
Velké Přílepy
252 64